BohYoh.comトップページへ

Javaによるアルゴリズムとデータ構造

戻る  

演習1-3の解答

 四値の最小値を求めるメソッドを作成せよ。
  static int min4(int a, int b, int c, int d)

// 演習1-3 // 四値の最小値を求めて表示 import java.util.Scanner; class Min4 {   //--- a, b, c, dの最小値を求めて返却 ---//   static int min4(int a, int b, int c, int d) {     int  min = a;            // 最小値     if (b < minmin = b;     if (c < minmin = c;     if (d < minmin = d;     return min;   }   public static void main(String[] args) {     Scanner stdIn = new Scanner(System.in);     int a, b, c, d;     System.out.println("四つの整数の最小値を求めます。");     System.out.print("aの値:");  a = stdIn.nextInt();     System.out.print("bの値:");  b = stdIn.nextInt();     System.out.print("cの値:");  c = stdIn.nextInt();     System.out.print("dの値:");  d = stdIn.nextInt();     int min = min4(a, b, c, d);      // a, b, c, dの最小値     System.out.println("最小値は" + min + "です。");   } }


戻る